Přehled Vlastností Izolace NOBASIL

Třída reakce na oheň

Nová klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1, známá též jako „Euroclass“. Výrobky jsou podle této klasifikace řazeny sestupně (tj. ve směru zhoršujících se výsledků) do 7 tříd A1, A2,B, C, D, E a F. Doplňková klasifikace podle tvorby kouře s1, s 2, s3 a pro plamenně hořící kapky/částice d0, d1, d2.
Výrobky třídy A1 jsou nehořlavé a nebudou přispívat požáru v žádném jeho stadiu, včetně plně rozvinutého požáru.

Součinitel tepelné vodivosti λD

U každého typu izolace je uvedena deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ a v tabulce pro příslušnou tloušťku je uveden
deklarovaný tepelný odpor R, který je stanoven jako podíl jmenovité tloušťky a hodnoty λ90/90. Pro každou tloušťku je v tabulce uvedena také orientační hodnota součinitele prostupu tepla U, která je stanovena z hodnot RD a specifikovaných Re + Ri a může pomoci při předběžném návrhu podle požadavku ČSN 73 0540 -2 (2002).

Nasákavost

Krátkodobá nasákavost i dlouhodobá nasákavost patří mezi požadavky pro specifické použití. Je deklarována u vybraných typů izolací.

Propustnost pro vodní páru

Propustnost pro vodní páru patří mezi požadavky pro specifické použití a je deklarována u vybraných typů izolací. Neprovede-li se měření, považuje se hodnota μ podle ČSN EN 13162 u výrobků bez povrchové úpravy a s plášti s otevřenou strukturou, rovna 1.

 Pevnost v tahu v rovině desky

Minimální hodnota pevnosti v tahu v rovině desky σt v kPa pro všechny uvedené typy izolací odpovídá napětí od dvojnásobku vlastní tíhy.

 Kód značení izolace podle ČSN EN 13 162

Jednotlivé části kódu představují: MW – označení minerální vlny, číslo normy a dále vlastnosti dle této normy.

Rozměrové tolerance a stabilita

Společné hodnoty deklarované v souladu s ČSN EN 13 162 platné pro všechny uvedené typy izolací:
Délka: +/- 2 %, Šířka: +/- 1,5 %
Pro všechny izolace v deskách jsou dále deklarovány hodnoty odchylek pro:
Pravoúhlost: ≤ 5 mm/m, Rovinnost: ≤ 6 mm
Tloušťka – u jednotlivých izolací naleznete pod tímto symbolem uvedenou třídu tolerance tloušťky. Vyšší třída odpovídá nižším tolerancím. U uvedených izolací se vyskytují následující třídy a jim odpovídající tolerance:

třída tolerance
T1 -5 % nebo -5 mm1) odchýlení je dovoleno
T2 -5 % nebo -5 mm1) +15 % nebo +15 mm2)
T3 -3 % nebo -3 mm1) +10 % nebo +10 mm2)
T4 -3 % nebo -3 mm1) +5 % nebo +5 mm2)
T5 -1 % nebo -1 mm1) +3 mm
T6 -5 % nebo -1 mm1) +15 % nebo +3 mm2)
T7 0 +10 % nebo +2 mm2)

1) Rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance.
2) Rozhodující je nižší číselná hodnota tolerance.
Rozměrová stabilita – je stanovena za určených podmínek
(48 hod., 23 °C, 90 % rel. vlhkosti)
a deklarována pro všechny uvedené typy izolací v hodnotách:
Relativní změna tloušťky, délky a šířky: ≤ 1,0 %
Relativní změna rovinnosti: ≤ 1,0 mm/m

Stlačitelnost

Stlačitelnost je definovaná u materálů používaných do podlahových konstrukcí

Pevnost v tlaku při 10% deformaci

Udává se v kPa a je specifická pro jednotlivé tloušťky materálu

 Požární odolnost

Požární odolnost materiálu přispívá ke zvýšení pasivní bezpečnosti stavby a je udávaná v minutách. Platí pro danou tloušťku materálu.

 Maximální provozní teplota

Veličina charakterizuje materiály používané na izolaci technologických zařízení a udává se ve °C.

 Střední objemová hmotnost

Střední objemová hmotnost (OH) se udává v kg/m3.

 Součinitel zvukové pohltivosti αS

Platí pro vybrané tloušťky materiálu

 Teplota tavení: > 1000 °C

Minerální čedičová vlna NOBASIL se vyrábí z 90 % z přírodních surovin, na základě kterých se vyznačuje vynikajícími materiálovými vlastnostmi. Je produktem, který chrání před teplem i chladem, tlumí hluk a poskytuje optimální požární ochranu. Výrobky NOBASIL nabízejí výhodný poměr ceny a užitných vlastností, přičemž mají trvale ověřovanou kvalitu nezávislými zkušebními institucemi.
Výrobky z minerální čedičové vlny jsou zdravotně nezávadné, nezatěžují životní prostředí. Zabudováním výrobků NOBASIL do stavebních konstrukcí se snižuje spotřeba energie na vytápění a tím i množství škodlivých emisí v ovzduší, čím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a zdraví. Na základě označení ochrannou známkou EUCEB výrobky NOBASIL splňují vysoké kvalitativní kritéria a zkušební předpisy, přičemž podléhají neustálým kontrolám.