Výpočet tepelného odporu

Základní vztah pro výpočet tepelného odporu:

R = d / λ (m2.K.W-1)
d – tloušťka materiálu (m)
λ – Součinitel tepelné vodivosti materiálu (W.m-1.K-1)

R – tepelný odpor je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti konstrukce. Je přímo závislá na tloušťce konstrukce a λ. Při dosahování co nejvyšší
hodnoty R je cílem, aby tloušťka konstrukce byla co největší a hodnota λ při jednotlivých materiálech konstrukce co nejnižší. Tepelný odpor R vyjadřuje odpor 1m2
konstrukce proti prostupu tepelné energie při rozdílu teplot 1 K.
Při vícevrstvých konstrukcích se jednotlivé tepelné odpory sčítají. Tepelný odpor stavební konstrukce se vypočítává jako průměrná hodnota z jednotlivých tepelných
odporů částí stavební konstrukce včetně tepelných mostů.
Součinitel tepelné vodivosti λ vyjadřuje vlastnost materiálu vést teplo. Je to hodnota energie ve W, která projde materiálem tloušťky 1 m při rozdílu teplot 1 K mezi
povrchy materiálu