Nobasil – Doporučené izolace

Doporučená hloubka izolace
Konštrukcia Druh stavby Normový tepelní odpor
R = m2K/W Odporučená hrúbka
izolácie NOBASIL v mm Odporučené typy
výrobkov NOBASIL
Šikmá strecha
novostavba
rekonštrukcia 5,0
3,0 200
120 MPN, MPE, MPS
Obvodová stena
novostavba
rekonštrukcia 3,0
2,0 120
80 fasáda roštová: FRN, FRE, FRK
fasáda kontaktná: FKD, FKL
Plochá stena
novostavba
rekonštrukcia 5,0
3,0 200
120 SPU, SPN, SPE, SPS, SAE
SAS,SKE, SKS
Podlaha na teréne
novostavba
rekonštrukcia 1,5 – 2,3
1,0 – 1,5 60 – 100
40 – 60 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
roštová: MPN, MPE
Podlaha nad nevykurovaným priestorom
novostavba
rekonštrukcia 0,4 – 2,0
0,1 – 1,0 < 80
< 40 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
roštová: MPN, MPE
Strop pod nevykurovaným priestorom
novostavba
rekonštrukcia 4,5
2,7 180
110 nepochôdzne: MPN
pochôdzne: MPN, MPE
Stena oddeľujúca priestory s rôznou teplotou
novostavba
rekonštrukcia 0,4 -2,0
0,1 – 1,0 < 80
< 40 MPE, MPS, ADN
Podlaha oddeľujúca priestory s rôznou teplotou
novostavba
rekonštrukcia rieši sa len ako
akustická izolácia 30
30 plávajúca: PTN, PTE, PTS, PVT
roštová: MPN, MPE
Poznámka: Odporúčania hrúbky izolácie pre normový tepelný odpor sú navrhnuté bez závislosti vplyvu súvisiacich konštrukcií.
R tepelný odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a ?. Pri dosahovaní čo najväčšej hodnoty R je cieľom, aby hrúbka konštrukcie bola čo najväčšia a hodnota ? pri jednotlivých materiáloch konštrukcie najnižšia. Tepelný odpor R vyjadruje odpor 1 m2 konštrukcie prestupu tepelnej energie pri rozdiele teplôt 1 K. Pri viacvrstvových konštrukciách sa jednotlivé tepelné odpory sčítavajú. Tepelný odpor stavebnej konštrukcie sa vypočítava ako priemerná hodnota z jednotlivých tepelných odporov častí stavebnej konštrukcie vrátane tepelných mostov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti ? vyjadruje vlastnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota energie vo W, ktorá prejde materiálom hrúbky 1 m pri rozdiele teplôt medzi povrchmi materiálu 1 K.
Základný vzťah pre výpočet tepelného odporu:
R = d (ë / m2.K.W-1 )
d hrúbka materiálu (m)
? – súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu (W.m-1.K-1)
U = 1/ RD